Informácie o štúdiu MPA

Master of Public Administration (MPA) – postgraduálne štúdium verejnej správy, ktoré organizuje Collegium Humanum v spolupráci s Apsley Business School v Londýne, je najuznávanejšou a najprestížnejšou manažérskou kvalifikáciou v Poľsku. Študijné programy Master of Public Administration (MPA) sú dôsledne hodnotené a neustále zdokonaľované ako súčasť členstva univerzity v Asociácii obchodných absolventov (BGA). Collegium Humanum začalo proces uchádzania sa o prestížnu akreditáciu Asociácie MBA a asociácie absolventov podnikania (AMBA & BGA) v Londýne. Moduly programu Master of Public Administration (MPA) vychádzajú z potrieb manažérskej praxe a sú implementované vynikajúcimi a skúsenými odborníkmi zo Slovenska a zahraničia v systéme prípadových štúdií. Postgraduálne štúdium Master of Public Administration (MPA) zvyšuje a potvrdzuje manažérske a vodcovské kvalifikácie riadiacich pracovníkov verejnej správy (územná a záujmová samospráva). Štúdie kombinujú znalosti v oblasti právneho a administratívneho, ako aj ekonomického a finančného fungovania verejného sektora s univerzálnymi manažérskymi zručnosťami. Výučba je založená na početných prípadových štúdiách, ktoré zaručujú realistické a praktické vzdelávanie.

Absolvent magisterského štúdia verejnej správy (MPA) je komplexne pripravený zaujať manažérske miesto vo verejnej správe (územná a záujmová samospráva) a získať konkurenčnú výhodu a zvýšiť ich hodnotu a atraktivitu na trhu práce. Titul Master of Public Administration (MPA) na Collegium Humanum sa neustále zdokonaľuje v rámci členstva v združení Business Graduates Association (BGA) patriacom k BGA & AMBA v Londýne. Univerzita patrí pod CEEMAN, Medzinárodnú asociáciu pre rozvoj riadenia v dynamických spoločnostiach, Konferenciu rektorov odborných škôl v Poľsku (KRZaSP) a Princípy zodpovedného manažérskeho vzdelávania (PRME) – pôsobiace pod záštitou OSN.

Viac na: https://humanum.pl/podyplomowe/master-of-public-administration-mpa-administracja-publiczna

MPA na Collegium Humanum podliehajú prísnemu hodnoteniu a neustálemu zlepšovaniu ako súčasť členstva v Business Graduates Association (BGA) patriacej k BGA & AMBA v Londýne. Univerzita patrí pod CEEMAN, Medzinárodnú asociáciu pre rozvoj riadenia v dynamických spoločnostiach, Konferenciu rektorov odborných škôl v Poľsku (KRZaSP) a Princípy zodpovedného manažérskeho vzdelávania (PRME) – pôsobiace pod záštitou OSN.

Priebeh štúdia

Študent je po dobu štúdia študentom Collegium Humanum – Varšavská Univerzita Manažmentu vo Varšave.
Výučba jednotlivých študijných predmetov prebieha kombinovanou formou. Prednášky prebiehajú v slovenskom jazyku pod vedením odborných lektorov zameraných na prax, podľa vopred daného študijného harmonogramu.
Pri pracovnej vyťaženosti sa dá študovať aj individuálnou formou.
Prijímacie skúšky uchádzači o štúdium neskladajú, náklady sú súčasťou školného.
Štúdium sa končí vypracovaním záverečnej podiplomovej práce (obdoba podiplomovej práce), ktorú študent následne obhajuje pred komisiou.
Organizácia štúdia je v sobotu, podľa schváleného rozvrhu alebo podľa rozhodnutia v skupine.
Potvrdením o úspešnom ukončení profesijného vzdelávacieho programu je diplom v anglickom jazyku a dodatok k diplomu o absolvovaných predmetoch.

Individuálny študijný plán

Individuálny študijný plán je pripravený pre študentov, ktorí nemajú možnosť zúčastniť sa pravidelnej výuky v priestoroch školy z dôvodu pracovného vyťaženia, veľkej vzdialenosti trvalého, prípade prechodného pobytu alebo z iných dôvodov. Skombinovali sme pre to online tradičnú výuku tak, aby sme zachovali interakciu medzi lektorom a študentom, a zároveň umožnili štúdium aj na diaľku bez nutnosti návštevy školy. Pri individuálnom študijnom pláne nemusí chodiť študent do školy, všetky materiály obdrží elektronicky a interakcia s lektorom je zabezpečená individuálne.
Veľkou výhodou individuálneho študijného plánu je, že študent sa môže rozhodnúť kedykoľvek počas roka, navštíviť prednášky osobne, aj napriek individuálnemu plánu. Takto sme schopní zachovať kvalitu výuky v duchu štúdia, zároveň sa prispôsobiť študentovi a poskytnúť mu možnosť prispôsobiť štúdium jeho aktuálnej situácii.

Informácie o štúdiu

Dĺžka štúdia: 1 akademický rok (10 mesiacov) – 2 semestre štúdia (180 hodín)
Jazyk štúdia: slovenčina
Miesto realizácie: Košice, Trebišov, Individuálny študijný plán
Termíny štúdia: podľa naplnenosti skupiny
Podmienky prijatia pre MPA: ukončené vysokoškolské štúdium, minimálne prvého stupňa (Bc.) alebo stredoškolské vzdelanie s maturitou a 5 rokov praxe, prípadne po individuálnom posúdení.
Celková cena štúdia: po zľave 3000 € (možnosť platby v 2 splátkach)

Predmety štúdia     

 1. Manažment vo verejnej správe
 2. Marketing vo verejnej správe
 3. Kontrola riadenia a vnútorný audit vo verejnej správe
 4. Etika a vo verejnej správe
 5. Právo vo verejnej správe
 6. Riadenie talentov a ľudských zdrojov
 7. Rokovanie a komunikácia
 8. Vzťahy s verejnosťou a sociálne médiá vo verejnej správe
 9. Financie vo verejnej správe
 10. Projektové a finančné riadenie s EÚ
 11. Správa majetku štátu a samosprávy

.

.

Zoznam dokumentov potrebných k prihláške na štúdium:
1. Úradne overená kópia diplomu s prílohami o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípade doklad o relevantnej praxi.
2. Profesijný životopis.
3. Súhlas so spracúvaním osobných údajov.

Uchádzač musí zaslať prihlášku a všetky dokumenty potrebné k prihláške na korešpondenčnú adresu školy.