Informácie o štúdiu MSc.

Postgraduálne štúdium v ​​odbore Master of Science (Psychológia) – Psychotraumatológia je určené ľuďom, ktorí dosiahli magisterský titul v odbore psychológia, humanitné vedy alebo medicína a majú právo vykonávať povolanie psychotraumatológa. Štúdie sú zamerané na prípravu praktických zručností pre prácu s ľuďmi, ktorí zažívajú traumatický stres v dôsledku náhodných udalostí, tj. živelných pohrôm alebo dopravných nehôd, povodní, chorôb, úmrtí príbuzných, epidémií a spôsobených inými ľuďmi, tj. fyzického a duševného násilia, mobbing, diskriminácia, znásilnenie a iné. Štúdie učia diferenciálnu diagnostiku porúch po traumatickom strese u dospelých, ako reagovať po traumatických nehodách a traumatoterapii.

Master of Science (MSc.) – sa pripravuje na prácu v oblasti psychologickej pomoci v psychiatrických nemocniciach, klinikách, väzniciach a nápravných zariadeniach, psychoterapeutických centrách, nemocničných oddeleniach, hospicoch, centrách krízovej intervencie, klinikách a úradoch.
Absolventi postgraduálneho štúdia v odbore Master of Science získavajú rozsiahle vedomosti a spoznávajú metódy krízovej intervencie u ľudí po úraze. Štúdie sa zameriavajú na psychologické systémy zvládania zdravotných a život ohrozujúcich situácií, ako aj na dlhodobé účinky po traumatickom strese: poruchy správania, emocionality a osobnosti.

Absolventi postgraduálneho štúdia v odbore Master of Science získavajú rozsiahle vedomosti a spoznávajú metódy krízovej intervencie u ľudí po úraze. Štúdie sa zameriavajú na psychologické systémy zvládania zdravotných a život ohrozujúcich situácií, ako aj na dlhodobé účinky po traumatickom strese: poruchy správania, emocionality a osobnosti.

Viac na: https://humanum.pl/psychotraumatologia/

MSc. na Collegium Humanum podliehajú prísnemu hodnoteniu a neustálemu zlepšovaniu ako súčasť členstva v Business Graduates Association (BGA) patriacej k BGA & AMBA v Londýne. Univerzita patrí pod CEEMAN, Medzinárodnú asociáciu pre rozvoj riadenia v dynamických spoločnostiach, Konferenciu rektorov odborných škôl v Poľsku (KRZaSP) a Princípy zodpovedného manažérskeho vzdelávania (PRME) – pôsobiace pod záštitou OSN.

Priebeh štúdia

Študent je po dobu štúdia študentom Collegium Humanum – Varšavská Univerzita Manažmentu vo Varšave.
Výučba jednotlivých študijných predmetov prebieha kombinovanou formou. Prednášky prebiehajú v slovenskom jazyku pod vedením odborných lektorov zameraných na prax, podľa vopred daného študijného harmonogramu.
Pri pracovnej vyťaženosti sa dá študovať aj individuálnou formou.
Prijímacie skúšky uchádzači o štúdium neskladajú, náklady sú súčasťou školného.
Štúdium sa končí vypracovaním záverečnej podiplomovej práce (obdoba podiplomovej práce), ktorú študent následne obhajuje pred komisiou.
Organizácia štúdia je v sobotu, podľa schváleného rozvrhu alebo podľa rozhodnutia v skupine.
Potvrdením o úspešnom ukončení profesijného vzdelávacieho programu je diplom v anglickom jazyku a dodatok k diplomu o absolvovaných predmetoch.

Individuálny študijný plán

Individuálny študijný plán je pripravený pre študentov, ktorí nemajú možnosť zúčastniť sa pravidelnej výuky v priestoroch školy z dôvodu pracovného vyťaženia, veľkej vzdialenosti trvalého, prípade prechodného pobytu alebo z iných dôvodov. Skombinovali sme pre to online tradičnú výuku tak, aby sme zachovali interakciu medzi lektorom a študentom, a zároveň umožnili štúdium aj na diaľku bez nutnosti návštevy školy. Pri individuálnom študijnom pláne nemusí chodiť študent do školy, všetky materiály obdrží elektronicky a interakcia s lektorom je zabezpečená individuálne.
Veľkou výhodou individuálneho študijného plánu je, že študent sa môže rozhodnúť kedykoľvek počas roka, navštíviť prednášky osobne, aj napriek individuálnemu plánu. Takto sme schopní zachovať kvalitu výuky v duchu štúdia, zároveň sa prispôsobiť študentovi a poskytnúť mu možnosť prispôsobiť štúdium jeho aktuálnej situácii.

Informácie o štúdiu

Dĺžka štúdia: 1 akademický rok (10 mesiacov) – 2 semestre štúdia (180 hodín)
Jazyk štúdia: slovenčina
Miesto realizácie: Košice, Trebišov, Individuálny študijný plán
Termíny štúdia: podľa naplnenosti skupiny
Podmienky prijatia pre MSc.: ukončené vysokoškolské štúdium, minimálne prvého stupňa (Bc.) alebo stredoškolské vzdelanie s maturitou a 5 rokov praxe, prípadne po individuálnom posúdení.
Celková cena štúdia: po zľave 3000 € (možnosť platby v 2 splátkach)

Predmety štúdia     

 1. Psychotraumatológia
 2. Psychotraumatológia v kontexte vývoja života
 3. Psychotraumatológia stresu
 4. Psychotraumatológia v kontexte porúch
 5. Psychotraumatológia v kontexte pokusov o samovraždu
 6. Typy interakcií v psychotraumatológii
 7. Psychotraumatológia v kontexte závislostí
 8. Psychotraumatológia v kontexte náhlych chorobných udalostí
 9. Diagnóza a hodnotenie psychickej traumy
 10. Včasná psychotraumatologická intervencia
 11. Psychologický zásah pri onkologickej traume
 12. Krízový zásah pri pokusoch o samovraždu
 13. Naratívna terapia pri psychickej traume
 14. Kognitívne spracovanie
 15. Krátkodobá eklektická terapia
 16. Základy liečby EMDR
 17. Rozšírený postup expozície PE
 18. Umelecký prejav ako terapeutická metóda pri traume
 19. Prípadová štúdia

.

.

Zoznam dokumentov potrebných k prihláške na štúdium:
1. Úradne overená kópia diplomu s prílohami o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípade doklad o relevantnej praxi.
2. Profesijný životopis.
3. Súhlas so spracúvaním osobných údajov.

Uchádzač musí zaslať prihlášku a všetky dokumenty potrebné k prihláške na korešpondenčnú adresu školy.