Informácie o štúdiu MPH

Podľa Nariadenia vlády SR 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností okrem prihlášky na štúdium podáva aj žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia po splnení podmienok na zaradenie do špecializačného štúdia MPH pre zdravotnícke odbory.

Podmienky prijatia na štúdium:
– absolvovaný II. stupeň VŠ štúdia,
– minimálna prax v zdravotníctve 3 roky od ukončenia 2. stupňa VŠ štúdia

MPH na Collegium Humanum podliehajú prísnemu hodnoteniu a neustálemu zlepšovaniu ako súčasť členstva v Business Graduates Association (BGA) patriacej k BGA & AMBA v Londýne. Univerzita patrí pod CEEMAN, Medzinárodnú asociáciu pre rozvoj riadenia v dynamických spoločnostiach, Konferenciu rektorov odborných škôl v Poľsku (KRZaSP) a Princípy zodpovedného manažérskeho vzdelávania (PRME) – pôsobiace pod záštitou OSN.

Priebeh štúdia

Študent je po dobu štúdia študentom Collegium Humanum – Varšavská Univerzita Manažmentu vo Varšave.
Výučba jednotlivých študijných predmetov prebieha kombinovanou formou. Prednášky prebiehajú v slovenskom jazyku pod vedením odborných lektorov zameraných na prax, podľa vopred daného študijného harmonogramu.
Pri pracovnej vyťaženosti sa dá študovať aj individuálnou formou.
Prijímacie skúšky uchádzači o štúdium neskladajú, náklady sú súčasťou školného.
Štúdium sa končí vypracovaním záverečnej podiplomovej práce (obdoba podiplomovej práce), ktorú študent následne obhajuje pred komisiou.
Organizácia štúdia je v sobotu, podľa schváleného rozvrhu alebo podľa rozhodnutia v skupine.
Potvrdením o úspešnom ukončení profesijného vzdelávacieho programu je diplom v anglickom jazyku a dodatok k diplomu o absolvovaných predmetoch.

Individuálny študijný plán

Individuálny študijný plán je pripravený pre študentov, ktorí nemajú možnosť zúčastniť sa pravidelnej výuky v priestoroch školy z dôvodu pracovného vyťaženia, veľkej vzdialenosti trvalého, prípade prechodného pobytu alebo z iných dôvodov. Skombinovali sme pre to online tradičnú výuku tak, aby sme zachovali interakciu medzi lektorom a študentom, a zároveň umožnili štúdium aj na diaľku bez nutnosti návštevy školy. Pri individuálnom študijnom pláne nemusí chodiť študent do školy, všetky materiály obdrží elektronicky a interakcia s lektorom je zabezpečená individuálne.
Veľkou výhodou individuálneho študijného plánu je, že študent sa môže rozhodnúť kedykoľvek počas roka, navštíviť prednášky osobne, aj napriek individuálnemu plánu. Takto sme schopní zachovať kvalitu výuky v duchu štúdia, zároveň sa prispôsobiť študentovi a poskytnúť mu možnosť prispôsobiť štúdium jeho aktuálnej situácii.

Informácie o štúdiu

Dĺžka štúdia: 1 akademický rok (10 mesiacov) – 2 semestre štúdia (180 hodín)
Jazyk štúdia: slovenčina
Miesto realizácie: Košice, Trebišov, Individuálny študijný plán
Termíny štúdia: podľa naplnenosti skupiny
Podmienky prijatia pre MPH: ukončené vysokoškolské štúdium druhého stupňa a minimálna prax v zdravotníctve 3 roky od ukončenia 2. stupňa VŠ štúdia.
Celková cena štúdia: po zľave 3000 € (možnosť platby v 2 splátkach)

Predmety štúdia     

 1. Zdravotnícke právo – Základy práva
 2. Zdravotnícky manažment
 3. Zdravie pri práci a ochrana zdravia
 4. Zdravotná politika v SR, EÚ a WHO
 5. Komunikácia a komunikačné zručnosti v zdravotníctve
 6. Poisťovníctvo v zdravotníctve
 7. Prevencia civilizačných ochorení
 8. Krízový manažment v zdravotníckych zariadeniach
 9. Environmentálne zdravie a hygiena výživy
 10. Etické aspekty v zdravotníctve a v riadení organizácii
 11. Legislatíva v zdravotníctve + DRG
 12. Manažment a riadenie organizácii v zdravotníctve
 13. Ekonomika v zdravotníckych zariadeniach
 14. Epidemiológia
 15. Prevencia orálneho zdravia
 16. Metodológia a základy VVČ

.

.

Zoznam dokumentov potrebných k prihláške na štúdium:
1. Úradne overená kópia diplomu s prílohami o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípade doklad o relevantnej praxi.
2. Profesijný životopis.
3. Súhlas so spracúvaním osobných údajov.

Uchádzač musí zaslať prihlášku a všetky dokumenty potrebné k prihláške na korešpondenčnú adresu školy.