Informácie o štúdiu MBA a DBA

Postgraduálne štúdium Master of Business Administration (Magister správy a manažmentu) patria medzi najprestížnejšie a uznávané svetové manažérske kvalifikácie pre ľudí, ktorí sú otvorení osobnému rozvoju vodcovských schopností a dosahujú úspechy v rôznych oblasti riadenia a podnikania. Študijný program MBA vám umožňuje efektívne dopĺňať vaše akademické vzdelanie a rozvíjať praktické manažérske a kontrolné schopnosti. Absolventi po ukončení postgraduálneho štúdia MBA získajú konkurenčnú výhodu a zvýšia si svoju hodnotu a príťažlivosť na trhu práce. Program MBA je určený predovšetkým pre vrcholový manažment, členov štatutárnych orgánov obchodných spoločností a štátnej pokladnice, riaditeľov obchodných spoločností, manažérov alebo tých, ktorí chcú zastávať riadiace funkcie, aby čo najlepšie využili svoje znalosti a zručnosti v rôznych oblastiach podnikania. Absolventi postgraduálneho štúdia MBA získajú komplexný pohľad na riadenie a rozvoj, zlepšujú svoje znalosti, kompetencie, zručnosti a tak sa stávajú renomovanými odborníkmi a ľuďmi na ceste k dosiahnutiu profesionálneho úspechu. Základné moduly postgraduálneho štúdia v programe MBA sú založené na špecifických potrebách manažérskej praxe implementovaných vynikajúcimi špecialistami (odborníkmi) zo Slovenska a zahraničia v systéme prípadovej štúdie.

Viac na: https://emba-warszawa.pl/

Doctor of Business Administration (Doktor správy a manažmentu) je najprestížnejším a elitným programom Executive Business Education, ktorý je rozvojom MBA štúdií. DBA je postgraduálne štúdium potvrdzujúce najvyššie manažérske kvalifikácie určené pre skúsených manažérov na vysokej úrovni a podnikateľov. DBA je postgraduálny program uznávaný v obchodnom svete ako potvrdenie najvyššej kvality vedomostí a manažérskych schopností. Štúdie Doctor of Business Administration (DBA) boli navrhnuté tak, aby ambiciózni manažéri mohli využívať teoretické a praktické znalosti na ďalší rozvoj kariéry a svoj vlastný talent, čím zvyšujú svoju hodnotu na trhu práce vo výkonnom sektore. V spoločnosti Doctor of Business Administration (DBA) si vytvoríte vysokú úroveň nezávislého a kritického myslenia a naučíte sa využívať svoje rozsiahle a individuálne profesionálne úspechy pri riadení multidisciplinárneho podnikateľského prostredia. Základné moduly postgraduálneho štúdia v programe Doctor of Business Administration (DBA) vychádzajú zo špecifických potrieb manažérskej praxe implementovaných vynikajúcimi špecialistami (odborníkmi) zo Slovenska a zahraničia v systéme prípadových štúdií v rôznych oblastiach, vrátane finančného riadenia, marketingu, riadenia ľudských zdrojov, médií a PR a koučingu.

Viac na: dba.humanum.pl/

Priebeh štúdia

Študent je po dobu štúdia študentom Collegium Humanum – Varšavská Univerzita Manažmentu vo Varšave.
Výučba jednotlivých študijných predmetov prebieha kombinovanou formou. Prednášky prebiehajú v slovenskom jazyku pod vedením odborných lektorov zameraných na prax, podľa vopred daného študijného harmonogramu.
Pri pracovnej vyťaženosti sa dá študovať aj individuálnou formou.
Prijímacie skúšky uchádzači o štúdium neskladajú, náklady sú súčasťou školného.
Štúdium sa končí vypracovaním záverečnej podiplomovej práce (obdoba podiplomovej práce), ktorú študent následne obhajuje pred komisiou.
Organizácia štúdia je v sobotu, podľa schváleného rozvrhu alebo podľa rozhodnutia v skupine.
Potvrdením o úspešnom ukončení profesijného vzdelávacieho programu je diplom v anglickom jazyku a dodatok k diplomu o absolvovaných predmetoch.

Individuálny študijný plán

Individuálny študijný plán je pripravený pre študentov, ktorí nemajú možnosť zúčastniť sa pravidelnej výuky v priestoroch školy z dôvodu pracovného vyťaženia, veľkej vzdialenosti trvalého, prípade prechodného pobytu alebo z iných dôvodov. Skombinovali sme pre to online tradičnú výuku tak, aby sme zachovali interakciu medzi lektorom a študentom, a zároveň umožnili štúdium aj na diaľku bez nutnosti návštevy školy. Pri individuálnom študijnom pláne nemusí chodiť študent do školy, všetky materiály obdrží elektronicky a interakcia s lektorom je zabezpečená individuálne.
Veľkou výhodou individuálneho študijného plánu je, že študent sa môže rozhodnúť kedykoľvek počas roka, navštíviť prednášky osobne, aj napriek individuálnemu plánu. Takto sme schopní zachovať kvalitu výuky v duchu štúdia, zároveň sa prispôsobiť študentovi a poskytnúť mu možnosť prispôsobiť štúdium jeho aktuálnej situácii.

Informácie o štúdiu

Dĺžka štúdia: 1 akademický rok (10 mesiacov) – 2 semestre štúdia (180 hodín)
Jazyk štúdia: slovenčina
Miesto realizácie: Košice, Trebišov, Individuálny študijný plán
Termíny štúdia: podľa naplnenosti skupiny
Podmienky prijatia pre MBA: ukončené vysokoškolské štúdium, minimálne prvého stupňa (Bc.) alebo stredoškolské vzdelanie s maturitou a 5 rokov praxe, prípadne po individuálnom posúdení.
Podmienky prijatia pre DBA: absolvovanie predchádzajúceho postgraduálneho štúdia MBA (Master of Business Administration)
Celková cena štúdia: po zľave 3000 € (možnosť platby v 2 splátkach)

Predmety štúdia

 1.         Manažérske rozhodovanie, systémy riadenia kvality
 2.         Personálny manažment a riadenie ľudských zdrojov
 3.         Podnikový manažment
 4.         Obchodné právo v podnikaní
 5.         Podnikateľská etika
 6.         Správne právo
 7.         Strategický manažment
 8.         Pracovné právo
 9.         Občianske právo
 10.         Trestné právo
 11.         Ochrana utajovaných skutočností
 12.         Ochrana duševného vlastníctva
 13.         Ochrana osobných údajov (GDPR)
 14.       Súkromná bezpečnosť
 15.         Ochrana informácií a kybernetická bezpečnosť
 16.         Ochrana práv zamestnancov a zamestnávateľov
 17.         Sociologicko-ekonomické aspekty podnikania

.

.

Zoznam dokumentov potrebných k prihláške na štúdium:
1. Úradne overená kópia diplomu s prílohami o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípade doklad o relevantnej praxi.
2. Profesijný životopis.
3. Súhlas so spracúvaním osobných údajov.

Uchádzač musí zaslať prihlášku a všetky dokumenty potrebné k prihláške na korešpondenčnú adresu školy.