Konzultačné stredisko

Vitajte na novej stránke Collegium Humanum – Varšavská Univerzita Manažmentu vo Varšave, Konzultačnom stredisku sv. Vladimíra v Trebišove. Sme radi, že ste vstúpili na tieto stránky, ktoré Vám otvoria poznanie o možnosti štúdia. Ponúkame Vám informácie o nás a o ponuke štúdia v novom akademickom roku. Veríme, že sa pripojíte k poslucháčom Collegium Humanum – Varšavská Univerzita Manažmentu vo Varšave.

Myšlienka zakladateľov bola postavená na skutočnosti, že v košickom samosprávnom kraji chýba vysoká škola zameraná na hotelierstvo a gastronómiu. Chceme poskytnúť vysokoškolské vzdelanie ľuďom, ktorí v týchto prudko sa rozvíjajúcich odboroch už pracovali, alebo sa na prácu v nich pripravovali. VŠ tak pôsobí ako súkromná vysoká škola a jej hlavným poslaním je poskytnúť študentom teoretické i praktické znalosti v oblasti manažmentu. Štúdium je zamerané na prípravu odborníkov pre stredný a vyšší manažment v oblasti cestovného ruchu, hotelierstva a gastronómie.

Vysoká škola ponúka študijný program Manažment so študijným odborom Manažment a marketing v cestovnom ruchu, hotelierstve a gastronómii pre bakalársky a magisterský stupeň štúdia. Absolventi týchto odborov sú pripravení na prácu v riadiacich a organizačných funkciách, pretože získavajú vedomosti o ekonomickej podstate fungovania podniku, o organizácii hotelov, hotelových reťazcov a ďalších ubytovacích zariadení, ako i podnikov, ktoré poskytujú gastronomické služby a ako pridaná hodnota je vypestovanie u absolventoch vedenie svojich podnikov, resp. svojho poslania a povolania v hodnotách sociálneho učenia cirkvi a kresťanských hodnôt. Sú schopní fungovať vo sfére súkromného podnikania, s prihliadnutím na podmienky Európskej únie, ako aj v neziskovo orientovaných inštitúciách.

Na našu školu prichádzajú nielen čerství maturanti, ale aj ľudia z praxe, manažéri, právnici a konatelia firiem. Všetci tí, ktorí sa chcú vo svojej špecializácii ďalej vzdelávať a zvýšiť tak svoju konkurencieschopnosť. Diaľkové štúdium na VŠ individuálne využíva znalosti a zručnosti, ktoré ľudia z praxe už majú. Ich životné skúsenosti im môžu pomôcť prekonať iné slabé stránky. Práve k študentom, ktorí už dlhšie nesedeli v školských laviciach, máme špeciálny prístup. Chápeme, s akými obavami sa musia vyrovnať, kým sa rozhodnú prihlásiť sa na štúdium. Keď sa však rozhodnú, sú väčšinou úspešní. Vďaka štúdiu si môžu splniť sen a vyštudovať odbor, v ktorom pracujú a majú ho radi. Stačí len zvoliť si tú správnu cestu.

Podiplomové štúdiá predstavujú v súčasnej dobe jednu z najžiadanejších foriem celoživotného vzdelávania, ktoré je okrem iného zamerané na získanie nových vedomostí a zručností, ktoré absolventi využijú predovšetkým vo svojej praxi. Po úspešnom absolvovaní vzdelávacieho programu získa absolvent titul, ktorý poskytuje mnoho výhod pre ich ďalšie uplatnenie v profesijnom živote. Študijné programy sú určené predovšetkým manažérom strednej a vrcholovej úrovne ako aj všetkým zástupcom súkromnej, štátnej aj neziskovej sféry. Štúdium je vhodné aj pre špecialistov s technickým vzdelaním, právnikov a lekárov, ktorí plánujú pôsobiť na vyšších manažérskych pozíciách.  Vzdelanie tak využijú všetci uchádzači, ktorí túžia získať nové vedomosti, zoznámiť sa s najnovšími inováciami a udržať si tak náskok pred ostatnými. Absolvent si rozšíri znalosti z odboru nad úroveň vysokoškolského vzdelania a taktiež získa nové impulzy pre podnikanie, ako aj možnosť zlepšiť si svoje manažérske zručnosti.