Študijný poriadok pre študentov Collegium Humanum Varšavskej univerzity manažmentu.

.

Podmienky udeľovania diplomov študentom Collegium Humanum Varšavskej univerzity manažmentu.

Šablóna písania záverečných prác študentov Collegium Humanum Varšavskej univerzity manažmentu.

Čestné vyhlásenie k prácam študentov Collegium Humanum Varšavskej univerzity manažmentu.

.

Podmienky udeľovania postgraduálnych diplomov študentom Collegium Humanum Varšavskej univerzity manažmentu.

Šablóna písania postgraduálnych záverečných prác študentov Collegium Humanum Varšavskej univerzity manažmentu.

Čestné vyhlásenie k postgraduálnym prácam študentov Collegium Humanum Varšavskej univerzity manažmentu.

.

Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o vzájomnom uznávaní častí štúdia a rovnocennosti dokladov o vzdelaní, hodností a titulov získaných v Slovenskej republike a v Poľskej republike.

.

.

Poplatky za štúdia na Collegium Humanum – Varšavskej univerzite manažmentu:

  1. Stupeň – Licenciátne (Bc.) štúdium – 1000 € / Akademický rok + 20 € administratívny poplatok
  2. Stupeň – Magisterské štúdium – 1200 € / Akademický rok + 20 € administratívny poplatok
  3. Stupeň – Postgraduálne štúdia – 3000 €

Poplatky je potrebné uhradiť na číslo účtu:

Collegium Humanum – Varšavská Univerzita Manažmentu, Konzultačné stredisko sv. Vladimíra

BU 5131898255 – Občianske združenie sv. Vladimíra

IBAN: SK24 0900 0000 0051 3189 8255

BIC: GIBASKBX

Pri platbe je potrebné ako variabilný symbol zadať dátum narodenia v tvare DDMMYYYY (napr. 12021980)

Do poznámky prosíme uviesť celé meno a typ štúdia.

.

Akreditácia