Študijný poriadok pre študentov Collegium Humanum Varšavskej univerzity manažmentu so sídlom vo Varšave.

.

Interný pokyn k základným náležitostiam záverečných prác, ich zverejnení a sprístupnení po dobu ich uchovávania platný pre Collegium Humanum – Varšavská Univerzita Manažmentu vo Varšave, Konzultačnom stredisku sv. Vladimíra v Trebišove.

.

Vzor záväzných úvodných strán k záverečným prácam pre študentov Lic.(Bc.) a Mgr.

Vzor záväzných úvodných strán k záverečným prácam pre študentov postgraduálnych štúdií.

.

Poplatok za vysokoškolské a postgraduálne štúdia na COLLEGIUM HUMANUM – VARŠAVSKÁ UNIVERZITA MANAŽMENTU vo Varšave:

  1. Stupeň – Licenciátne (Bc.) štúdium – 1000 € / Akademický rok + 20 € administratívny poplatok
  2. Stupeň – Magisterské štúdium – 1200 € / Akademický rok + 20 € administratívny poplatok
  3. Stupeň – Podiplomové štúdia – 3000 € – bez poplatku za spracovanie prihlášky

Poplatok spolu s poplatkom za spracovanie prihlášky je potrebné uhradiť na číslo účtu:

Collegium Humanum – Varšavská Univerzita Manažmentu vo Varšave, Konzultačné stredisko sv. Vladimíra v Trebišove

BU 5131898255 – Občianske združenie sv. Vladimíra

IBAN: SK24 0900 0000 0051 3189 8255

BIC: GIBASKBX

Pri platbe je potrebné ako variabilný symbol zadať dátum narodenia v tvare DDMMYYYY (napr. 12021980)

Do poznámky prosíme uviesť celé meno a typ štúdia.

.

Akreditácia