Informácie o štúdiu Bc. a Mgr. – 5 ročné štúdium pre externú formu!

V študijnom programe Manažment ponúkame veľmi žiadaný študijný odbor:

  • Manažment a marketing v cestovnom ruchu, hotelierstve a gastronómii

Študijný program približuje tému súčasných trendov v oblasti organizácie a riadenia v turistických, hotelových a gastronomických podnikoch pôsobiacich v podmienkach silnej konkurencie. Absolventi budú mať praktické zručnosti vo vypracovaní podnikateľského plánu, projektov reklamných kampaní, marketingových výskumov, public relations, osvoja si techniky efektívneho rokovania, a tiež sa naučia strategické riadenie, či manažment v oblasti financií a kvality služieb.

Aktuálne riešenie rozvoja cestovného ruchu, turizmu a gastronómie. Skvalitňovanie poskytovaných služieb v oblasti cestovného ruchu, turizmu a gastronómie. Ide najmä o tieto otázky: skvalitňovanie teoretickej praktickej prípravy manažérov pre oblasť cestovného ruchu, turizmu a gastronómie, problematika vidieckeho turizmu – agroturizmu, využívanie voľného času, organizácia a riadenie podnikov v oblasti cestovného ruchu, turizmu a gastronómie, aplikácia výpočtovej techniky pre oblasť turizmu, rozhodovacie metódy pre manažérov, rozvoj turistických regiónov manažment regiónov.

Okrem samotných poznatkov o prevádzke a plánovaní cestovného ruchu či možnostiach turistických aktivít študenti získavajú aj dôležite znalosti o tom, ako sa dobre uplatniť v podnikateľskej sfére. To zahŕňa znalosti podnikateľského práva, ekonomiky cestovného ruchu, účtovníctva, obchodného práva, manažmentu a riadenia ľudských zdrojov, marketingu, rodinné firmy, psychológie atď. Dôraz sa kladie aj na výučbu cudzích jazykov, komunikačné a rečnícke schopnosti, schopnosť viesť väčší či menší personál. Poslucháči sú motivovaný k vytváraniu noviniek a oblasti cestovného ruchu v snahe o rozšírenie kvality a rôznorodosti, zlepšovať propagáciu a informovanosť o Slovenskej republike, nášho regiónu v tuzemsku a v zahraničí.

Uplatnenie absolventov

Absolvent má všetky predpoklady pre organizáciu a riadenie podnikateľských subjektov v oblasti hotelierstva turizmu (ubytovacie zariadenia, stravovacie zariadenia, športovo-rekreačné zariadenia, regeneračné-kúpeľnícke zariadenia, cestovné agentúry cestovné kancelárie). Po úspešnom dokončení štúdia sa absolventi môžu uplatniť v stredných manažérskych, personálnych alebo ekonomicky zameraných pozíciách v celom spektre organizácii, od komerčných subjektov až po inštitúcie štátnej správy. Uplatnenie nájdu v cestovných kanceláriách a agentúrach, v centrálach a racionálnych agentúrach cestovného ruchu, v správach národných parkov, rekreačných oblastiach a strediskách pre deti dospelých, ubytovacích zariadeniach, v oblasti kongresovej turistiky. Nájdu uplatnenie aj ako sprievodcovia alebo delegáti agentúr. Uplatniť sa môžu v marketingovom alebo PR oddelení, kde pracovníci zviditeľňujú produkt v cestovnom ruchu medzi odbornou ale i širokou verejnosťou. Sú schopní organizovať a zaistiť účasť na veľtrhoch a odborných konferenciách a dokážu uplatniť všetky kľúčové nástroje pre efektívnu propagáciu. Kto nehľadá aktívnu činnosť, môže pracovať ako analytik aktuálneho stavu rozvoja cestovného ruchu alebo vytvárať odborne analýzy aktuálneho stavu cestovného ruchu  a vytvárať prognózy budúceho vývoja, vytipovať oblasti s dobrým predpokladom pre rozvoj atď.

Licenciátne – Bakalárske štúdium

Študijný odbor: Manažment a marketing v cestovnom ruchu, hotelierstve a gastronómii (3-ročný!) v externej forme štúdia
Metóda štúdia: prezenčná / dištančná / kombinovaná
Udelený akademický titul po absolvovaní študijného programu: Lic. (Bc.)
Informácie o vyučovacích jazykoch: Slovenský
Študent je po dobu štúdia študentom Collegium Humanum – Varšavská Univerzita Manažmentu vo Varšave.

Poplatky: Akademický rok 1000 € + Administratívny poplatok 100 €

Štipendia: Sociálne štipendium 250 €
Rektorské štipendium 200 €

U absolventov štúdium vytvára vzdelanostné predpoklady pre možnosti uplatniť sa na trhu práce v podnikoch a iných organizáciách v konkrétnych ekonomických pozíciách a ekonomických činnostiach organizácií a v prípade ďalších osobnostných a skúsenostných predpokladov aj v manažérskych oblastiach rôzneho stupňa v závislosti od týchto schopností. Absolvent je pripravovaný pre uplatnenie ako kvalifikovaný odborník v oblasti cestovného ruchu a turizmu. Špecifikom absolventa je rozvíjanie vzdelanostných predpokladov a schopnosti aktívne komunikovať minimálne dvoma cudzími jazykmi, organizovať podujatia a animácie v cestovnom ruchu a aktívne sa začleniť do podnikania v cestovnom ruchu ako praktik, ako podnikateľ, alebo v pozíciách stredného manažmentu v cestovnom ruchu a turizme.

Magisterské štúdium

Študijný odbor: Manažment a marketing v cestovnom ruchu, hotelierstve a gastronómii (2-ročný!) v externej forme štúdia
Metóda štúdia: prezenčná / dištančná / kombinovaná
Udelený akademický titul po absolvovaní študijného programu: Mgr.
Informácie o vyučovacích jazykoch: Slovenský
Študent je po dobu štúdia študentom Collegium Humanum – Varšavská Univerzita Manažmentu vo Varšave.

Poplatky: Akademický rok 1200 € + Administratívny poplatok 100 €

Štipendia: Sociálne štipendium 250 €
Rektorské štipendium 200 €

Absolvent sa môže uplatniť na vyšších manažérskych pozíciách hotelov, rodinných hoteloch, gastronomických zariadeniach, ale tiež vo výskume a vo výchovno-vzdelávacích inštitúciách. Absolvent ovláda systém progresívneho riadenia, rozhodovania, tvorby, koordinovania a kontroly zdrojov, procesov a vzťahov organizácií zameraných na riešenie problémov v kontexte sociálneho učenia katolíckej cirkvi.

.

Elektronická prihláška na štúdium Lic. (Bc.) a Mgr. (klikni na link nižšie)

https://rekrutacja.humanum.pl/?Lang=sk&_ga=2.113358023.1177948204.1588666986-860441024.1588666986

.

Zoznam dokumentov potrebných k prihláške na štúdium:
1. Fotokópia občianskeho preukazu (originál je potrebný na mieste pre náhľad)
2. Jedna legitimačná fotografia s rozmermi 35 x 45 mm
3. Fotokópia maturitného vysvedčenia (originál je potrebný na mieste pre náhľad)
4. Fotokópia diplomu a dodatku o ukončení vysokoškolského vzdelania (v prípade štúdia 2. stupňa) (originál je potrebný na mieste pre náhľad)
5. Originál lekárskeho potvrdenia o zdravotnom stave

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte: kosice@humanum.pl